MiNI Konkurs Wiedzy o Wydziale MiNI PW "Od MiNI do Maxi"

Regulamin MiNI Konkursu Wiedzy o Wydziale MiNI PW "Od MiNI do Maxi" przeprowadzanego w dniu 19.05.2017r.
1) MiNI Konkurs Wiedzy o Wydziale MiNI PW , zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zwany w treści regulaminu Wydziałem MiNI.
2) Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do zapoznania się z działalnością Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
3) Warunki przebiegu Konkursu
a) Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań by przebiegał on właściwie, zgodnie
z Regulaminem.
b) Wydział MiNI nie bierze odpowiedzialności za:
i) ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w dostawie energii;
ii) wystąpienie błędów w Systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;
c) szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę Systemu poprzez Internet lub inaczej.
4) Zadania konkursowe
a) Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków.
b) Członkowie zespołu matematyków są zobowiązani do nieujawniania treści zadań
ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.
5) Zgłoszenia na Konkurs.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie na Konkurs, następuje poprzez założenie konta na stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki (http://akademia.mini.pw.edu.pl) i zapisanie się na Konkurs na tej stronie. Zapisy na Konkurs zostaną uruchomione w poniedziałek 15 maja 2017 roku o godzinie 16.00. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 48 zgłoszonych osób. Lista osób zakwalifikowanych do Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki nie później niż w czwartek 18 maja 2017 roku o godz. 18.00.
6) Rozpoczęcie Konkursu .
Konkurs rozpocznie się w sobotę 19 maja 2017 r. o godzinie 15:30 w salach 218 i 219 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ulicy Koszykowej 75.
7) Przebieg Konkursu
a) Czas trwania Konkursu to 40 minut.
b) Aby wziąć udział w MiNI Konkursie Matematycznym należy założyć sobie konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej https://konkurs.mini.pw.edu.pl .
c) Na Konkurs trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną.
d) Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z Konkursu.
e) Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu 10 zadań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pojedynczym zadaniu uczestnik zdobywa 1 punkt, w przeciwnym wypadku liczba punktów za zadanie wynosi 0.
f) Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,5 na koniec czyli po 40 minutach. Zatem, przykładowo: jeśli ktoś rozwiąże poprawnie wszystkie 8 zadań w czasie 30 minut, to otrzyma 8 punktów * 0,75 czyli 6 punktów. Ostateczna liczba punktów zdobytych w Konkursie jest równa końcowemu wynikowi punktowemu zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku.
g) O kolejności miejsc w Konkursie decyduje w pierwszej kolejności ostateczna liczba punktów zdobytych w Konkursie, a w przypadku identycznej liczby punktów zdobytych w konkursie o kolejności decydować będzie krótszy czas rozwiązywania zadań.
8) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród
a) Ogłoszenia wyników oraz rozdanie nagród dla laureatów odbędzie się 19 maja 2017 roku w sali 218 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej tuż po zakończeniu Konkursu, ok. godz. 16.30.
b) Nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Konkursie.

Opis: 
piątek 19 maja 2017, godz. 15.30, sala 219, gmach MiNI PW