Regulamin Piknikowego MiNI Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych

Regulamin Piknikowego MiNI Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego w dniu 19.05.2018r.
1) Piknikowy MiNI Konkurs Matematyczny, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zwany w treści regulaminu Wydziałem MiNI.
2) Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych lub podstawowych do udziału w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich – Matematyka oraz rozbudzanie zainteresowania matematyką.
3) Warunki przebiegu Konkursu
a) Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań by przebiegał on właściwie, zgodnie
z Regulaminem.
b) Wydział MiNI nie bierze odpowiedzialności za:
i) ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w dostawie energii;
ii) wystąpienie błędów w Systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;
c) szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę Systemu poprzez Internet lub inaczej.
4) Zadania konkursowe
a) Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków.
b) Członkowie zespołu matematyków są zobowiązani do nieujawniania treści zadań
ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.
5) Zgłoszenie na Konkurs.
Aby zapisać się na Piknikowy MiNI Konkurs Matematyczny należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie: https://konkurs.mini.pw.edu.pl. Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Piknikowy MiNI Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Zapisy na Konkurs zostaną uruchomione w poniedziałek 14 maja 2018 roku o godzinie 16.00. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 25 zgłoszonych osób.
6) Rozpoczęcie Konkursu.
Konkurs rozpocznie się w sobotę 19 maja 2018 r. o godzinie 14:30 Konkurs dla gimnazjalistów w sali 218 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ulicy Koszykowej 75.
7) Przebieg Konkursu
a) Czas trwania Konkursu to 35 minut.
b) Aby wziąć udział w Piknikowym MiNI Konkursie Matematycznym należy założyć sobie konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej https://konkurs.mini.pw.edu.pl .
c) Na Konkurs trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną.
d) Nie wolno używać podczas trwania Konkursu kalkulatorów, książek, notatek, telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z Konkursu.
e) Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu 10 zadań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pojedynczym zadaniu uczestnik zdobywa 1 punkt, w przeciwnym wypadku liczba punktów za zadanie wynosi 0.
f) Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,7 na koniec czyli po 35 minutach. Zatem, przykładowo: jeśli ktoś rozwiąże poprawnie wszystkie 10 zadań w czasie 30 minut, to otrzyma 10 punktów * 0,8 czyli 8 punktów. Ostateczna liczba punktów zdobytych w Konkursie jest równa końcowemu wynikowi punktowemu zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku. g) O kolejności miejsc w Konkursie decyduje w pierwszej kolejności ostateczna liczba punktów zdobytych w Konkursie, a w przypadku identycznej liczby punktów zdobytych w konkursie o kolejności decydować będzie krótszy czas rozwiązywania zadań.
8) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród
a) Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród dla laureatów Konkursu odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.
b) Nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz nagrodę w postaci automatycznej promocji do II etapu Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich – Matematyka otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Konkursie.

Opis: 
sobota 19 maja 2018, godz. 14.30, sala 218, gmach MiNI PW