MiNI Konkurs Matematyczny

Regulamin MiNI Konkursu Matematycznego przeprowadzanego w dniu 04.03.2017r.
1) MiNI Konkurs Matematyczny, zwany dalej Konkursem, orgnizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zwany w treści regulaminu Wydziałem MiNI.
2) Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich – Matematyka orz rozbudzanie zainteresowania matematyką.
3) Warunki przebiegu Konkursu
a) Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań by przebiegał on właściwie, zgodnie
z Regulaminem.
b) Wydział MiNI nie bierze odpowiedzialności za:
i) ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w dostawie energii;
ii) wystąpienie błędów w Systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;
c) szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę Systemu poprzez Internet lub inaczej.
4) Zadania konkursowe
a) Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków.
b) Członkowie zespołu matematyków są zobowiązani do nieujawniania treści zadań
ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.
Przebieg Konkursu
1) Zgłoszenie na Konkurs. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie na Konkurs, następuje poprzez założenie konta na stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki (http://akademia.mini.pw.edu.pl) i zapisanie się na Konkurs na tej stronie. Zapisy na Konkurs zostaną uruchomione w czwartek 2 marca 2017 roku o godzinie 16.00. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 20 zgłoszonych osób. Lista osób zakwalifikowanych do Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki nie później niż w piątek 3 marca 2017 roku o godz. 21.00.
2) Rozpoczęcie Konkursu . Konkurs rozpocznie się 4 marca 2017 r. o godzinie 12:30 na w Sali 218 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ulicy Koszywkowej 75.
3) Przebieg Konkursu
a) Czas trwania Konkursu to 60 minut.
b) Aby wziąć udział w MiNI Konkursie Matematycznym należy założyć sobie konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej https://konkurs.mini.pw.edu.pl .
c) Na Konkurs trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną.
d) Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z Konkursu.
e) Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu 8 zadań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pojedynczym zadaniu uczestnik zdobywa 1 punkt, w przeciwnym wypadku liczba punktów za zadanie wynosi 0.
f) Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,75 na koniec czyli po 60 minutach. Zatem, przykładowo: jeśli ktoś rozwiąże poprawnie wszystkie 8 zadań w czasie 40 minut, to otrzyma 8 punktów * 0,875 czyli 7 punktów. Ostateczna liczba punktów zdobytych w Konkursie jest równa końcowemu wynikowi punktowemu zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku.
g) O kolejności miejsc w Konkursie decyduje liczba zdobytych w nim punktów.
4) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród
a) Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników oraz rozdania nagród dla laureatów odbędzie się
4 marca 2017 roku w sali 107 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej tuż po zakończeniu wykładu MiNI Akademii Matematyki, ok. godz. 15.00.
b) Nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz nagrodę w postaci automatycznej promocji do II etapu Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich – Matematyka otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Konkursie.

Opis: 
MiNI Konkurs Matematyczny